Wawa Warno
Silih Asuh ku pangaweruh, Silih Asah ku pangabisa, Silih Asih ku pangarti
 
 
 
 

Pengunjung

302075
 

Arsip Tanggal 25 March 2012

file drama

Upami hoyong maos atanapi kaleresan nuju milari naskah drama, aya dina rante ieu. Mangga paluruh geu ...
Jumlah komentar : 1

Ngarang Naskah Drama

DINA pakumbuhan sastra Sunda, jangreu drama téh arang kacatur­keun. Padahal tradisi méntaskeun naskah drama jeung sabangsana, geus ditaratas ti bah ...
Jumlah komentar : 0

Ki Daus sebelum I Love You Mendadak

Dadan Sutisna Sungkawa, Wartawan, pengarang juga sekaligus si jago olah program komputer ternyata memiliki banyak catatan pribadinya dengan orang-orang dekat di sekitarnya,&n ...
Jumlah komentar : 0

Dongeng Sunda Dina Radio

JAMAN keur budak sok ngadengekeun dongeng teh. Ari mimindengna mah, dongeng ti nini kuring. Dongeng Si Kabayan Ngala Tutut,  dongeng Peucang ...
Jumlah komentar : 2

Aam Amilia

Aam Amilia téh salah sahiji pangarang wanoja Sunda nu kawilang produktif tur penting dina Sastra Sunda. Mimiti ngarang ti taun 1960-an, n ...
Jumlah komentar : 0

Ruhaliah

Unggal aya acara PPSS di Padépokan Seni Jawa Barat, Ruhaliah mah tara kungsi absén. Éta deuih, n ...
Jumlah komentar : 0

Acep Zamzam Noor

Lahir di Tasikmalaya, 28 Februari 1960. Penyair dalam bahasa Indonesia dan Sunda, pelukis. Anak tokoh Nahdhatul Ulama Moh. Ilyas Ruhiat ini, l ...
Jumlah komentar : 0

Ki Umbara

Tina panineungan pribadi Ajip Rosidi pang-ki-umbara.jpgKi Umbara téh sandiasmana H. Wiredja Ranusulaksana, dibabarkeun di désa Bendungan, kacamat ...
Jumlah komentar : 0

Euis Balebat

Lahir di Bandung, 5 Pébruari 1969. Dina dunya téater mah, moal aya nu bireuk ka ngaran Euis Balébat téh. Mun pareng aya riungan, m ...
Jumlah komentar : 0

Aan Merdeka Permana

Aan nu lahir di Bandung (16 November, 1950) kungsi diajar basa Jepang di Akademi Bahasa Asing Bandung tapi teu cucud. Sapopoena jadi wartawan tabloid Galura. Karanganana basa Sunda mimiti dimuat dina Mangle (1967) tuluy sina Garuda. Kungsi meunang hadiah dina pasanggiri ngarang carita pondok Sunda nu diayakeun ku Yayasan Kudjang Putra, Bandung (1968). Buku-bukuna nu basa ...
Jumlah komentar : 0

Nano S

Ia pencipta ratusan judul kawih dan lagu pop Sunda dan banyak disukai oleh masyarakat. Selain “Jalan Braga”, l ...
Jumlah komentar : 0

Hawe Setiawan

Lahir di Cisalak, Subang, Jawa Kulon, 21 Novémber 1968. Kungsi kuliah di Jurusan Jurnalistik, F ...
Jumlah komentar : 0

Dadan Sutisna

Dijurukeun di lembur Pasirloa, pasisian Tanjungsari Sumedang, 22 Pébruari 1978. Mimiti ngarang ti keur SMP kénéh, t ...
Jumlah komentar : 1

Abdulah Mustafa

Lahir di Garut, 18 Nov 1945. Pengarang, wartawan, baik dalam bahasa Sunda maupun Indonesia. Setelah menamatkan SD di tempat kelahirannya, i ...
Jumlah komentar : 0

Ajip Rosidi (1)

Dilihat dari berbagai segi, berdasarkan kriteria terukur, Ajip Rosidi tepat sebagai penerima Anugerah Bandung 2007. Sejak Usia 14 tahun Ajip yang dilahirkan di Jatiwangi, 3 ...
Jumlah komentar : 0

Haji Hasan Mustafa

Haji Hasan Mustapa (Cikajang, Garut, 1852-Bandung, 1930). Penghulu besar, ulama, pujangga Sunda yang t ...
Jumlah komentar : 0

Edi S Ekajati

Profésor Édi S. Ékajati téh ahli filologi jeung sajarah Sunda. Ngaréngsékeun program doktor di UI (1977-1979) kalayan yudisium cum laude. Nu ditalungtik dina disertasina ngeunaan Carita Dipati Ukur. Prof. Édi aktif nulis buku jeung ngayakeun panalungtikan dina widang sajarah. Hasil tulisanana: Fatahillah Pahlawan Arif Bijaksana (1974), Penyebaran Islam di Jawa Barat (197 ...
Jumlah komentar : 0

Deden Abdul Azis

Lahir di Cianjur, 28 Agustus 1972. Dédén téh pangarang Sunda entragan anyar, tapi karangan-karanganana méré nuansa béda dina pakumbuhan sastra Sunda. Nulis sajak, c ...
Jumlah komentar : 1

Yus Rusyana

Agak jarang, pada diri seseorang, kepakaran dalam bidang bahasa-sastera bersatu dengan kecakapan menghasilkan karya sastera yang menonjol. Salah seorang yang mendapat karunia demikian adalah Yus Rusyana. Di satu sisi, Yus adal ...
Jumlah komentar : 3

Rachmat M SAS Karana

Tina panineungan Duduh Durahman (Dimuat dina Manglé No. 2065) pang-rahmat-mas.jpgWAWUH jeung anjeunna teh ti taun 60-an keneh, jaman PP-SS (Paguyuban Pangarang Sastra Sunda) nu dipingpin ku Ajip Rosidi, memeh j ...
Jumlah komentar : 0

Kadir Tisna Sudhjana

Sok disebat KTS. Éta istilah téh biasa dianggo ku Kadir Tisna Sudhjana ari ngumum­keun karangan-karanganana. Sabada tamat Normaalschool (Sakola Guru) Purwakarta, Kadir jadi guru di sawatara te ...
Jumlah komentar : 0

Juniarso Ridwan

Basa keur jadi mahasiswa, ieu insinyur géodési téh réa nulis sajak dina basa Indonésia jeung Sunda, s ...
Jumlah komentar : 0

Wahyu Wibisana

Ia adalah penyair, penulis lakon merangkap sutradara dan pencipta "upacara adat Sunda". Lahir di Cisayong, T ...
Jumlah komentar : 0

Ano Karsana

Ano Karsana mimiti muncul dina rohangan ”Manglé Rumaja”, majalah Langensari, K ...
Jumlah komentar : 0

Usep Romli HM.

Ieu guru nu ganti cabak jadi wartawan tur kungsi indit ka pangperangan di Afghanistan, Timur Tengah jeung Bosnia téh réa nulis sajak jeung carita pondok dina basa Sunda, j ...
Jumlah komentar : 0

Surachman RM

Sanajan keur mimiti diajar ngarang dina rohangan-rohangan baru­dak majalah atawa suratkabar Surachman sok nulis carita pondok, dongéng jeung ...
Jumlah komentar : 0

Karna Yudibrata

Carita pondokna salian ti leuwih réa téh, geus dibukukeun dijudulan Kanyaah Kolot (1985). Sajakna henteu sabaraha. Tapi aya di antarana anu kungsi populér ku lantaran dijadikeun lagu nyaéta ”Seuneu Bandung” jeung ”Handaru Juang”. Dina taun 1960-an éta lagu sering dijadikeun lagu wajib dina pasanggiri kawih. Karangan-karangan Karna dimuat dina majalah-majalah Sunda, Wangsit, Mangl&eacu ...
Jumlah komentar : 0
 

Pengumuman PPMB

 

Artikel Popular

 • Kumpulan Fiksi Mini SUnda
  FIKSI MINI SUNDA - 23-10-2015 15:30:39  (38)
 • Cara Nginstall Font Aksara Sunda
  AKSARA SUNDA - 21-10-2015 12:38:12  (13)
 • Kumpulan Resensi Buku-buku Sunda
  SASTRA SUNDA - 23-10-2015 15:21:56  (5)
 • Melukis wajah dengan pensil
  WARTA SAKOLA - 14-06-2013 18:10:42  (5)
 • Kumpulan essay Sunda
  ARTIKEL/ESEY SUNDA - 26-03-2012 11:50:07  (4)
 
 

Artikel Terbaru

 

KALENDER

 • -----Do not change below this line------->
  Powered by Calendar Labs
  -----Do not change above this line------->
 
 
 
Home | Profil | Pengumuman

Copyright © 2011 makinpintar.com